การพันขดลวด

บริการขดลวดสเตเตอร์

บริการม้วนขดลวดมอเตอร์

สเตเตอร์ด้านนอกและสเตเตอร์ด้านใน มอเตอร์ BLDC ขดลวดและการปรับแต่ง: ขดลวดมอเตอร์สามเฟส, ขดลวดมอเตอร์กระแสตรง, ขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า, ขดลวดมอเตอร์ BLDC เป็นต้น